เกี่ยวกับ Rust

วีร์ สัตยมาศ

2016-03-12

For Mozilla Thailand Community Meetup

วาระ

 • Servo
 • เร็ว
 • GC และ Move semantics
 • ปลอดภัย
 • Parallel
 • เครื่องมือ

Servo

Servo เป็น Rendering Engine ตัวใหม่

Servo(2)

servo.org

Servo(3)

 • เร็ว
 • ปลอดภัย
 • Parallel

เร็ว

เทียบกับ C++

เร็ว (2)

 • rustc -O
 • cargo build --release

เร็ว (3)

ไม่ต้องใช้ Garbage Collector (GC)

ไม่ต้องใช้ GC

C ก็ไม่ต้องใช้ แต่ ...

Move semantics

 • ทุกอย่างมีเจ้าของเดียว
 • (ยกเว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น)

let s = String::from("Firefox");

เดี๋ยวก่อน

ลอง Code ได้ที่ https://play.rust-lang.org/

Move semantics (2)

Scope และ ช่วงอายุ

	 
	  // แบบนี้ได้
	  fn main() {
        let s = String::from("Firefox");
	    println!("{}", s);
	  }
	 
	 

Move semantics (2.1)

Scope และ ช่วงอายุ

	 
	  // เจ๊ง เพราะ s หมดอายุ
	  fn main() {
	    {
         let s = String::from("Firefox");
	    }
	    println!("{}", s);
	  }
	 
	 

Move semantics (3)

= คือโอนให้เป็นของคนอื่น

	  
	   let s = String::from("Firefox");
	   let s2 = s;
	   println!("{}", s2);
	  
	 
	  
	   let s = String::from("Firefox");
	   let s2 = s;
	   println!("{}", s);
	  
	 

Move semantics (4)

ขอยืม

	  
	   let s = String::from("Firefox");
	   let s2 = &s;
	   println!("{}", s2);
	   println!("{}", s);
	  
	 

Move semantics (5)

ขอยืม กับ โอน

	  
	   fn main() {
	    let s = String::from("Firefox");
	    {
	     let s2 = &s;
	     println!("{}", s2);
	    }
	    println!("{}", s);
	   }
	  
	 

Move semantics (6)

แต่ C++ ก็เหมือนกัน?

	  
	   std::unique_ptr p_str0(new std::string("Firefox"));
       auto p_str1 = std::move(p_str0); 
	   std::cout << *p_str1 << std::endl;
	  
	 

Runtime/Compile

ปลอดภัย

 • ไม่มี null
 • ไม่ต้อง free เอง
 • ตรวจ type ให้ตอน compile

ปลอดภัย (2)

 • ใช้ท่าคล้าย ๆ Haskell
 • บังคับ check

ปลอดภัย (3)

	  
	   fn titi(x: Option<String>>) {
        match x {
         None => {},
		 Some(y) => {}		   
		}
       }
	  
	 

Parallel

 • เน้น immutable
 • เวลาเขียน thread compiler ช่วยดูให้ว่าอะไรแชร์ได้บ้าง

Parallel (2)

 • ทำเหมือน Go ได้
 • ใช้ mutex lock เหมือน C++ ได้
 • แต่ Rust รู้ว่าไม่ต้อง lock สิ่งที่ immutable

เครื่องมือ

 • ผมใช้ Emacs + Racer
 • แต่ลองดู Atom.io + Racer แล้วใช้ได้เหมือนกัน น่าจะชอบกัน